600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

พ.ศ.

ภาพ

1. ราชบุรุษอุ่ม   สุวรรณ พ.ศ. 2458 man
2. อำมาตย์ตรีเจิม   ยุวจิติ พ.ศ. 2459 man
3. อำมาตย์ตรีละมุน พ.ศ. 2460 man
4. ราชบุรุษผึ่ง   ผโลปการ พ.ศ. 2461 man
5. รองอำมาตย์ตรีขุนโกศลเศรษฐ์ พ.ศ. 2462 - 2466 man
6. รองอำมาตย์ตรีขุนประสงค์จรรยา พ.ศ. 2466 - 2468 man
7. รองอำมาตย์ตรีทองอินทร์   ภูริพัฒน์ พ.ศ. 2468 - 2474 tongin7
8. รองอำมาตย์ตรีน้อม (น้อม วนรมย์) พ.ศ. 2474 - 2483  nom8
9. นายสกล   สิงหไพศาล พ.ศ. 2483 - 2486 sakon9
10. นายเข็บ   พฤกษพิทักษ์ พ.ศ. 2486 - 2505 man
11. นายวินัย   เกษมเศรษฐ พ.ศ. 2505 - 2508 winai11
12. นายขวัญ   จันทนปุ่ม พ.ศ. 2507 - 2518 kwan12
13

นายเนย   วงศ์อุทุม

พ.ศ. 2518 - 2519 man
14

นายบัญญัติ   บูรณะหิรัญ

พ.ศ. 2520 - 2520 bunyat14
15. นายอุดร   มหาเมฆ พ.ศ. 2520 - 2527 udon15
16. นายคำพันธ์   คงนิล พ.ศ. 2527 - 2532 kumpun16
17. นายมงคล   สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2532 - 2534 mongkon17
18. นายประดิษฐ์   ศรีวรมาศ พ.ศ. 2534 - 2536 pradit18
19. นายวินัย   เสาหิน พ.ศ. 2536 - 2541 winais19
20. นายสมพงษ์   โลมะรัตน์ พ.ศ. 2541 - 2546 sompong20
21. นายอิทธิพล   ทองปน พ.ศ. 2546 - 2550 ittipol21
22. นายสมจิต   บุตรทองทิม พ.ศ. 2550 - 2553 somjit22
23. ดร.ประยงค์  แก่นลา พ.ศ. 2553 - 2558 prayong23
24. ว่าที่ร้อยตรี กมล สาดศรี พ.ศ. 2558 - 2562 kamon224
25. นายนพรัตน์ ทองแสง พ.ศ. 2562 - 2563 noprat25
26. นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์

พ.ศ. 2563 - 2565

kittisak26

27 นายดุริยะ จันทร์ประจำ

พ.ศ. 2565 - 2566

duriya27
28 นายองอาจ จูมสีมา

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

duriya28