600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

สภาพแวดล้อม/ชุมชน

สภาพแวดล้อม

  • สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านท่าวังหินด้านหน้าและด้านข้างทิศตะวันออกของโรงเรียนมีบ้านเรือน ราษฎรอยู่หนาแน่น ประกอบด้วยร้านต่าง ๆ ตลอดแนวถนน
  • สภาพแวดล้อมทั่วไป มีความร่มรื่นและสวยงามด้วยสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ จัดม้าหินอ่อนให้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือ/ทำงานของนักเรียน ตามบริเวณร่มไม้และทางเดิน ตามอาคารต่าง ๆ มีลานใต้ร่มไม้ที่ให้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดี ทำให้นักเรียนมักใช้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือและพักผ่อนอยู่เป็นประจำ

สภาพชุมชน

  • สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมีประชากรอยู่หนาแน่นร้านค้าทุกประเภทอยู่ตลอดสายถนน โดยเฉพาะโรงเรียนกวดวิชา มีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน มีประชากรในเขตเทศบาลนครอุบราชธานี ประมาณ 80,000 คน หน่วยงานและสถานที่ราชการ ที่อยู่ใกล้โรงเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี แขวงการทางอุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาลนครอุบล1 (สามัคคีวิทยาคาร) วัดท่าวังหิน อาชีพหลักของชุมชนคือ ค้าขายและรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่งเทียนพรรษา พิธีบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าเมืองอุบลราชธานี คนแรก) ประเพณีลอยกระทง
  • ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการและค้าขาย นับถือศาสนาพุทธ
  • โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน อยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด วัดท่าวังหิน และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จึงสะดวกต่อการพานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี อย่างไรก็ตาม บริเวณรอบๆ โรงเรียนยังเป็นชุมชนแออัดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงทางด้านยาเสพติด การพนันและการมั่วสุมในร้านเกม

DSCF8050DSCF8054DSCF8077DSCF8089