ว่าที่ร้อยตรี กมล สาดศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบฯ

นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางภัสนี สุวรรณกูฎ
หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงนุช  แหวนวงษ์
หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประเสริฐ ชัยแสง
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.ระพีพรรณ นามลี
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพร บุญสุข
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ธรรมานุชิต
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทัย มณีศิลป์
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัลลภา บุญวิเศษ
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไกรพล ร่มเย็น
หน.งานวัดผลประเมินผล

นายขนบ มุขสมบัติ
หน.งานทะเบียนนักเรียน

นางภัสนี สุวรรณกูฎ
หน.โครงการ EP

นายอุทัย มณีศิลป์
รก.หน.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพิริยะ ทองเหลือง
หน.งานนโยบายและแผนงาน

นางวรรณพร ทองมี
หน.งานพัสดุและสินทรัพย์

นายนิตย์ ควรรณสุข
หน.งานอาคารสถานที่

นายอลงกรณ์ ทองงอก
หน.สนง.บริหารกิจการนักเรียน

นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ
หน.งานห้องสมุด

ว่าที่ ร.ต.ประชา การินทร์
หน.ระดับชั้น ม.ปลาย

นายอนันต์ ศรัทราพันธ์
หน.งานสารสนเทศ

น.ส.วิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา
หน.งานโภชนาการ

นางตวงพร ศรีธัญรัตน์
หน.งานประชาสัมพันธ์

นางธนาภรณ์ ศิริกุล
หน.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ ไมตรี
หน.งานรักษาความปลอดภัย

นางเกศรา มรกตเขียว
หน.งานชุมชนสัมพันธ์

นางกอบแก้ว ยงยุทธ
หน.สนง.อำนวยการฯ

นางระวีวรรณ ครองยุทธ
หน.งานแนะแนว

นายสมพร บุญสุข
หน.งานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฯ

นายนรสีห์ เดชพันธ์
หน.งานโสตทัศนศึกษา

นางพรพิมล ก้อนภูธร
หน.สนง.บริหารวิชาการ

นายพานศึก สมนึก
หน.สนง.บริหารทั่วไป

น.ส.สภารัตน์ สุขใส
หน.โครงการ EEP

นายจำเนียร เดชคำภู
นิติกรโรงเรียน

นางบุปผา วงศ์ทอง
หน.งานหลักสูตรและการสอน

นายชัยพร สดสร้อย
หน.งานประกันคุณภาพ

นางกุญภัฎ รุ่งเรือง
หน.งานการเงินและบัญชี

 

 

นายโชติช่วง ทีอุทิศ
หน.งานเครือข่ายและเทคโนโลยี

 

 

         
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th