ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19 มิถุนายน 2560)

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18 มิถุนายน 2561)

สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2558-2562

 1. นายวิโรจน์ เซมรัมย์                 (นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ)
 2. ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี           (อุปนายกคนที่ 1)
 3. นายธนวัฒน์ คชาธานี               (อุปนายกคนที่ 2)
 4. นายสุรัตน์ มุทุวงศ์                   (อุปนายกคนที่ 3)
 5. นางทิตตยา บุณยรัตพันธ์          (เหรัญญิก)
 6. นายสุธรรมรักษ์ กาญจนเสน      (กิจกรรม)
 7. นางระวรีวรรณ ครองยุทธ         (สาราณียกร)
 8. นางสนทรรศน์ มนัส                 (บรรณารักษ์)
 9. นางนุชนาถ ศรีงาน                 (ปฏิคม)
 10. นายพิริยะ ทองเหลือง             (นายทะเบียน)
 11. นางสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ (กรรมการ)
 12. นายรณฤทธิ์ ฤทธิแผลง             (กรรมการ)
 13. นายธันยพัฒน์ พงคพนาไกร     (กรรรมการ)
 14. สิบโทปรีชา โมฬีชาติ              (กรรมการ)
 15. นางนีนา ตั้งเสงี่ยมวิลัย            (กรรมการ)
 16. นายไพศาล ปิตาภา                 (กรรมการ)
 17. นายกำพล กิ่งชา                    (กรรมการ)
 18. นายนนทวัชร พนาวัลย์            (กรรมการ)
 19. นายจิรทิปต์ ช่วงชิง                (กรรมการ)
 20. นายธนายุทธ ศรไชย               (กรรมการ)
 21. นายสุรชัย บุญเรือง                (กรรมการ)
 22. นายโกเมน อรัญเวศ                (กรรมการ)
 23. นางอารีย์ บุญชินวงศ์              (เลขานุการ)

 

 

ดาวน์โหลด

1. ข้อบังคับสปค.บม.2519แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 พ.ศ.2561

2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช

 1. พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ               (ที่ปรึกษากองทัพบก)
 2. พันเอกพิชิต วันทา               (รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22)
 3. นายสุรพล สายพันธ์             (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี)
 4. นายแพทย์สุรพร ลอยหา       (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)
 5. นายโกวิทย์ ประสิทธิ์ดำรง      (อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ)
 6. นายชาญณรงค์ เจียรกุล       (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี)
 7. นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์         (ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี)
 8. นายนิกร วีสเพ็ญ                 (ทนายความ)
 9. นายสุเชษฐ์ ตริยางกูรศรี       (บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี)
 10. นายศิลมงคล แก้วอมตวงศ์    (เจ้าของ/บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์รักษ์อุบล)
 11. นายศรีพล เกียรติสุรนนท์      (เจ้าของบริษัท เกียรติสุรนนท์  จำกัด)
 12. นายชาญชัย  จินตกุล               (ร้านซีคอมพิวเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี)
 13. นายศักดิ์ระพี  สีมาวัน               (ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพม.29)

 

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช 2519

          โดยที่ผู้ปกครองกับครู-อาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำนวนหนึ่งได้ปรึกษาหารือ ในอันที่จะให้มีสมาคมผู้ปกครองและครู เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์นานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์ในอันที่จะทำความเข้าใจด้วยดีระหว่างกัน ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนทั้งหมด ระหว่างเรียนและที่ออกจากโรงเรียนไปด้วย  ซึ่งในต่างประเทศที่เจริญแล้ว ล้วนแต่มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และต่างสนับสนุนทั้งในด้านส่วนรัฐบาลและประชาชนให้ก่อตั้งสมาคมดังกล่าวขึ้นและเนื่องจากผู้ปกครอง กับครู-อาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้เห็นประโยชน์ดังกล่าว  ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519 ได้มีการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และปรึกษาหารือกันจนเป็นที่มั่นใจในคุณประโยชน์แน่แล้ว จึงมีมติให้ดำเนินการก่อตั้งสมาคมขึ้น และให้มีกรรมการดำเนินการก่อตั้งขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวน 5 คน ร่วมกันจัดร่างข้อบังคับและจดทะเบียนดำเนินการต่อไปนี้ จึงได้ตราข้อบังคับของสมาคมขึ้นไว้

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้

 1. เพื่อประสานความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ปกครองกับครู-อาจารย์ให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์แก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รวมทั้งการให้คำแนะนำในการศึกษาและอาชีพในอนาคต
 3. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคมบุคคลหรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติดี มีอนามัยแข็งแรง สมที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติไทยต่อไป
 4. ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความเจริญทางการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิภาพของสมาชิก ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

(ที่มา : ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช 2519)

 

แผนการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช (ปีการศึกษา 2558-2562)

1. ด้านภูมิสถาปัตย์

2. ด้านการจัดการเรียนการอสน (IQ) ได้แก่ การติว การดูงาน มุ่งเน้นวิชาการ จัดหาสื่ออุปกรณ์

3. ด้านเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ได้แก่

  3.1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  3.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ของนักเรียน

  3.3 เสริมทักษะทางด้านนันทนาการของนักเรียน

 • ม.1 น้องน้อยพัฒนา 3Q (EQ, AQ, MQ)
 • ม.2 พหุปัญญา รู้คุณค่าแห่งตน
 • ม.3 เตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและสายอาชีพ
 • ม.4 ประชุมวิชาการ บทบาทผู้ปกครองในศตวรรษที่ 21
 • ม.5 ประชุมวิชาการ How to พิชิต GAT
 • ม.6 จัดงานวันเกียรติยศสำหรับนักเรียน

4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราชในเป็นปัจจุบัน

5. การระดมทรัพยากร ได้แก่ การจัดกอล์ฟการกุศล

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th