เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2558

พื้นที่บริการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เขตเทศบาล 04

เขตเทศบาล 04 1.1 ถนนสรรพสิทธิ์ บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 663-883  

เขตเทศบาล 04 1.2 ถนนสรรพสิทธิ์ บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 484-600/41  

เขตเทศบาล 04 1.3 ถนนสรรพสิทธิ์ ทุกบ้านเลขที่ ในซอยสรรพสิทธิ์ 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 14  

เขตเทศบาล 04 2. ถนนแจ้งสนิท บ้านเลขที่คี่ทุกหลัง, ซอยแจ้งสนิท 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19 และ 21  

เขตเทศบาล 04 3. ถนนสุขาอุปถัมภ์ ทุกบ้านเลขที่และทุกซอย  

เขตเทศบาล 04 4. ถนนนิคมสายกลาง ทุกบ้านเลขที่และทุกซอย  

เขตเทศบาล 04 5. ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ทุกบ้านเลขที่และทุกซอย  

เขตเทศบาล 04 6. ถนนเลี่ยงเมือง บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 103-133 และซอยเลี่ยงเมือง 7 และ 9  

เขตเทศบาล 04 7. ถนนพโลชัย บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 196-310 บ้านเลขที่คี่ 271-371 ซอยพโลชัย 4, 6, 7, 9 และ 9.1  

เขตเทศบาล 04 8. ถนนชวาลานอก บ้านเลขที่คี่ 93-137 และซอยชวาลานอก 5  

เขตเทศบาล 04 9. บ้านพักแขวงการทาง บ้านเลขที่ 1, 1/1-55 ถนนแจ้งสนิท  

เขตเทศบาล 04 10. บ้านพักชลประทาน บ้านเลขที่ 3, 3/1-131 ถนนแจ้งสนิท  

เขตเทศบาล 04 11. บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ บ้านเลขที่ 5, 5/1-48 ถนนแจ้งสนิท  

เขตเทศบาล 04 12. บ้านพัก ศนจ. บ้านเลขที่ 7, 7/1-26 ถนนแจ้งสนิท  

เขตเทศบาล 04 13. บ้านพัก สปจ. บ้านเลขที่ 1/1-25 ซอยแจ้งสนิท 1  

เขตเทศบาล 04 14. บ้านพักวิทยาลัยอาชีวะ บ้านเลขที่ 33/4-25 ซอยแจ้งสนิท 1  

เขตเทศบาล 04 15. บ้านพักตุลาการ บ้านเลขที่ 37/1-5 ซอยแจ้งสนิท 1  

เขตเทศบาล 04 16. บ้านพักโยธาจังหวัด บ้านเลขที่ 39/1-7 และ 39/17 ซอยแจ้งสนิท 1  

เขตเทศบาล 04 17. บ้านพัก ม.ราชภัฏฯ บ้านเลขที่ 39, 41-175/32 ซอยแจ้งสนิท 1  

เขตเทศบาล 04 18. บ้านประมงจังหวัด บ้านเลขที่คู่ 32-44 และบ้านเลขที่คี่ 129-179 ซอยแจ้งสนิท 1  

เขตเทศบาล 04 19. บ้านพักครูโรงเรียนสามัคคี บ้านเลขที่ 135, 135/1-12 ถนนชวาลานอก  

เขตเทศบาล 04 20. บ้านพักเกษตรอำเภอเมือง บ้านเลขที่ 484/1-3 ถนนสรรพสิทธิ์  

เขตเทศบาล 04 21. บ้านพักพาณิชย์จังหวัด บ้านเลขที่ 39/1, 8-16 ซอยแจ้งสนิท 1 และบ้านเลขที่ 204 ถนนพโลชัย  

เขตเทศบาล 04 22. บ้านพักสำนักงานอุตสาหกรรม บ้านเลขที่ 248/1-8 ถนนพโลชัย  

เขตเทศบาล 04 23. บ้านพักคลังจังหวัด บ้านเลขที่ 208 ถนนพโลชัย  

เขตเทศบาล 04 24. บ้านพักเรืองจำกลาง บ้านเลขที่ 244-248 ถนนพโลชัย 

เขตเทศบาล 04 25. บ้านพักโทรศัพท์อุบลฯ บ้านเลขที่ 132, 132/1-4 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ  

เขตเทศบาล 04 26. บ้านพักการประปาส่วนภูมิภาคอุบลฯ บ้านเลขที่ 190, 190/1-10 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ  

พื้นที่บริการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เขตเทศบาล 07

เขตเทศบาล 07 1. ถนนพโลชัย บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-371 และซอยพโลชัย 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 9.1  

เขตเทศบาล 07 2. ถนนอุปราช บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-153  

เขตเทศบาล 07 3. ถนนสุรศักดิ์ ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 07 4. ถนนศรีณรงค์ บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 153-359 และบ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 188-312  

เขตเทศบาล 04 5. ถนนพรหมเทพ บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 196-250 และบ้านเลขที่คี่ 225-269 ซอยพรหมเทพ 5 และ 7  

เขตเทศบาล 07 6. ถนนเขื่อนธานี บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 349-389 และบ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 320-324  

เขตเทศบาล 07 7. ถนนพรหมราช บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 368-606 บ้านเลขที่คี่ 471-597  

เขตเทศบาล 07 8. ถนนสุปัฏน์ ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 07 9. ถนนเบ็ญจะมะ ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 07 10. ถนนพนม ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 07 11. ถนนเลียบแม่น้ำมูล ทุกบ้านเลขที่  

เขตเทศบาล 07 12.ถนนชวาลานอก บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-137 และบ้านเลขที่คู่ จากบ้านเลขที่ 2-64/2 ซอยชวาลานอก 1, 3 และ 5  

เขตเทศบาล 07 13. ถนนจงกลนิธารณ์ บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-93 และบ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-28  

เขตเทศบาล 07 14. ถนนศรีทอง ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 07 15. ถนนโพธิ์ทอง ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

พื้นที่บริการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เขตเทศบาล 08

เขตเทศบาล 08 1. ถนนอุปราช บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-130  

เขตเทศบาล 08 2. ถนนอุบลกิจ ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 08 3. ถนนราชบุตร ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 08 4. ถนนนครบาล บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-28  

เขตเทศบาล 08 5. ถนนอุบลศักดิ์ ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 08 6. ถนนยุทธภัณฑ์ ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 08 7. ถนนหลวง บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-139/2 และบ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-240  

เขตเทศบาล 08 8. ถนนราชวงศ์ ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 08 9. ถนนสุรพล ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 08 10. ถนนเทพโยธี บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-75 และบ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-90 

เขตเทศบาล 08 11. ถนนสุนทรวิมล ทุกบ้านเลขที่ และทุกซอย  

เขตเทศบาล 08 12. ถนนพลแพน บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-75 และบ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-66  

เขตเทศบาล 08 13. ถนนบูรพาใน บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-77/1 และซอยบูรพาใน 1/1  

เขตเทศบาล 08 15. ถนนศรีณรงค์ บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-151 และบ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-186  

เขตเทศบาล 08 14. ถนนพโลรังฤทธิ์ บ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35-205 และซอยพโลรังฤทธิ์ 1, 3 และ 5  

เขตเทศบาล 08 16. ถนนเขื่อนธานี บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-318 และบ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-347 และในซอยเขื่อนธานีทุกซอย ยกเว้น ซอยเขื่อนธานี 1 บ้านเลขที่คู่ได้ทุกหลังและบ้านเลขที่คี่ 1-47  

เขตเทศบาล 08 17. ถนนพรหมเทพ บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-194 และบ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-223 ซอยพรหมเทพ 1 และ 3  

เขตเทศบาล 08 18. บ้านเลขที่คู่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2-366 และบ้านเลขที่คี่ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-469 ซอยพรหมราช 1, 1/1, 2 และ 3  

เขตเทศบาล 08 19. ถนนอุบล-เดช ทุกบ้านเลขที่  

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th