อัจฉริยภาพภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๖

Thai Test 2023

คะแนนรายบุคคล

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช