600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

 

 

เป็นการใช้ Plugin PDF Embed ในการแสดงไฟล์ PDF ใน Content ดูการใช้งานได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=2kcn_IB0FSs&t=1s