600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567)

------------------------------------

ม.3       ม.6