600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีโครงการพิเศษ 4 โครงการ

1.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Advanced Program : AP)

2.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program : EP)

3.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)

4.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Program : YSP)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีโครงการพิเศษ 6 โครงการ

1.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Advanced Program : AP)

2.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program : EP)

3.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)

4.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Program : YSP)

5.โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษา (Foreign Language Advanced Program : FLAP)

6.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellenct Educational Program : EEP)