600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567

ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)

-----------------------------

Clik Here!!