600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ปฏิทินแสดงวันปฏิบัติราชการและปฏิทินแสดงวันปฏิบัติกิจกรรมด้านวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567

19062567.119062567.2