600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

 

งานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ

แจ้งผลการเรียนทุกภาคเรียน (เฉพาะผลการสอบแก้ตัว)

ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 

5:55:51  

-------------------- 

<click link here>