600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

เสนอยื่นซองประมูลผลิตน้ำดื่มขวดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

-------------------------

<<รายละเอียด>>