600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานยามรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2567 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) 

[Click ดูรายละเอียด]   

Click เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)