600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

เรื่อง ... ข้อตกลงและขอบเขตการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประจำปีการศึกษา 2567

TOR (Term of reference) 

................

รายละเอียดขอบเขตการจ้างเอกชนรักษาความปลอดภัยบริเวณและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ประจำปีงบประมาณ 2567

Click Here!!