600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

โครงการ English Program โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566

 S 46022789

S 46022788 

S 46022790

S 46022798