600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.6 ศูนย์สอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยมี นายองอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรอให้การต้อนรับ

ทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้ เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่ และนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ

 873246 0

 Pic 020367 1

Pic 020367 2

Pic 020367 3