600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.2566 นายประจักษ์ สีแสด  นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและคณะครู

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลมังสาหารและคณะครู เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อเวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

IMG 4017