600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  โดยการอำนวยการของ ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้บริการทางวิชาการเป็นสนามสอบ การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับผู้ประะมินภายนอก ของ สมศ. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566

 S 16457735

S 16457732