ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567