ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

คะแนนรายบุคคล