ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

 

คะแนนรายบุคคล