เบ็ญจะมะมหาราช Social Test 2020

 

ผลรายบุคคล

 

*หมายเหตุ* กรณีนักเรียนที่มีผลคะแนนเท่ากัน ตัดสินลำดับโดยพิจารณาจากคะแนนสาระภูมิศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ สาระหน้าที่พลเมือง และสาระพุทธศาสนาตามลำดับ

 

 

 

 

 

Science Test 2557