เบ็ญจะมะมหาราช Social Test 2020

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ที่เข้าสอบและในบริเวณโรงเรียน

Science Test 2557