ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.22 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม "พิธีอำลาราชการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563" ร่วมกับ นศท.กลุ่มประจำวันพุธ มอบใบประกาศเกียรติคุณกับผู้เกษียณอายุราชการ โดย ผกท.นพรัตน์ ทองแสง (ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) และ ผกท.อุทัย มณีศิลป์ (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ได้ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และศูนย์การฝึก นศท. มทบ.22
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://photos.app.goo.gl/N475ZmxrGyZTFw7u7
 
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th