ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โครงการพิเศษ EP (English  Program) ปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี 

โดย นายนพรัตน์  ทองแสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , นายอรรณพ  จันทะโสม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ , นายประจักษ์  สีแสด  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน , นายโกเมน  อรัญเวศ  หัวหน้าโครงการพิเศษ , นางอรุณรัตน์  วรรณสถิตย์  หัวหน้าโครงการ EP ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดสอบและให้โอวาท พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและเป็นกำลังให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตลอดจนผู้ปกครอง   ที่มาส่งบุตรหลานในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563)  ทั้งนี้ได้แต่งตั้งครูพิเศษชาวต่างชาติ  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ให้กับนักเรียนจนกระทั่งหมดเวลาสอบ 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th