วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดประชุมผู้ปกครอง เนื่องในงานวันานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

โดยผู้ปกครองนักเรียน ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 ประชุมที่หอประชุมเบญจานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ม.5 ประชุมที่หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี และผู้ปกครองนักเรียน ม.6 ประชุมที่ห้องโสตทัศนศึกษา โดยเก็บภาพบรรยากาศการประชุมมาฝากผู้ปกครองทุกระดับชั้น

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th