ภาพกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นที่นำเสนอผลงานในโครงการ "การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ"เทียนวิจิตรผลิตภัณฑ์ BM. 4.0 โดยแต่ละระดับชั้นได้นำเสนอจนครบในหนึ่งสัปดาห์และประกาศรับรางวัลสำหรับนักเรียน ม.ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th