วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 พิธีมอบเข็มสมาชิกยุวกาชาด ม.1 ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับยุวกาชาดจิตอาสา ม.1, ม.2, ม.3 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ชุดตรวจวินัยจิตอาสา  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ,

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเข็มและเกียรติบัตร ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th