วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน

นำคณะครู และนักเรียนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองคและประกอบพิธีอย่างสมพระเกียรติ และได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดพิธียกย่องแม่ตัวอย่าง 4 ท่าน เป็นคุณแม่ศิษย์เก่า 2 ท่าน ,ศิษย์ปัจุบัน 2 ท่าน พร้อมทั้ง พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ครู ต้นแบบคนดีศักดิ์ศรีแห่งเบ็ญฯ. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต นายกเบ็ญจะมะมหาราชสมาคมและผู้บัญชาการ มทบ.22 ในการเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ทั้ง 4 ท่าน ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th