วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้เป็นประธานกล่าวถึงความสำคัญของการตระหนักใช้ภาษาไทยให้เกิดประโยชน์และธำรงรักษาไว้ให้ยาวนาน ตามกระแสพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ... กิจกรรมต่างๆในงาน อาทิ ชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.2 เรื่องลิลิตพระลอ , การแสดงจินตลีลาของนักเรียน ม.4 เพลงรักจากวรรณคดี , การประกวดเพลงลูกทุ่งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย , การแสดงของนักเรียน ม.5 เรื่องมัทนะพาธา , การแสดงของนักเรียน ม.1 ประกวดตัวละครในวรรณคดี , การแสดงของนักเรียน ม.3 เรื่องพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ปิดท้ายด้วยการประกวดธิดาวัฒนธรรม โดยนักเรียนระดับชั้น ม.6

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th