วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “เปิดโลกอาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี และ ห้องโสตทัศนศึกษา โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การจัดบูธนิทรรศการ ตลอดจนการจัดซุ้มอาหารของนานาประเทศอาเซียน การแสดงและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้แก่ ระบำพัดญี่ปุ่น, การประกวด คู่ขวัญอาเซียน , การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน , การตอบปัญหาอาเซียน ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย , การนำเสนอโครงงานอาเซียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th