วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่สอบผ่านและเตรียมตัวที่จะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมยังต่างประเทศ จากหลายๆโครงการ

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ อาทิ โครงการ AFS , โครงการ LACEL , โครงการ AYC , โครงการ IEE , โครงการ I study ซึ่งนักเรียนที่ขึ้นรับมอบช่อดอกไม้ เปรียบเสมือนยุวทูตประเทศไทย ในการเป็นตัวแทนไปเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้นานาชาติได้รู้จัก นอกจากนี้ยังได้ต้อนรับนักเรียนชาวต่างชาติ ซึ่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียน 2 คน ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th