วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามและเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานตามนโยบายที่ประสบผลสำเร็จ 6 เขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นในโครงการ ที่ได้จัดเตรียมนิทรรศการ Boot Camp ไว้ต้อนรับในฐานะที่เป็นศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th