วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Day Camp 2018 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในวันที่ 18 กรกฎาคม และ นักเรียน ม.2 , ม.3 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โดยคณาจารย์ชาวต่างชาติ

เป็นวิทยากรพิเศษ จัดกิจกรรมนำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ มาเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเกมส์ต่างๆ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th