วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ม.1  ในงานวันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2561 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ และ ประชุมผู้ปกครอง ม.5 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี เวลา 08.30-12.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th