วันพุธที่27 มิถุนายน 2561 .โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมทำบันทึกข้อตกลง : MOU กับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการ "สร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ลดเจ็บ ลดตาย สวมหมวกนิรภัย 100% ด้วยเยาวชนต้นแบบ (Traffic Idol)

โดยการลงนามร่วมกันหลายฝ่าย ได้แก่
พ.ต.อ.ทวี กิติวิริยกุล (ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี)
ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี (ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)
นางลัดดา จิตรมาศ (รองผู้อำนวยการงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)
พ.ต.ท.ชคัตตรัย บัวพันธ์ (รองผู้กำกับการจรารจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี)
นางสาวสิริวิภา รัตนิล (ประธานนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปี 2561)
ดร.วิโรจน์ เซนรัมย์ (นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช)
พ.ต.อ.ชัชวาลย์ แก้วจันดี (รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th