นายวีระพงษ์  ไตรศิวะกุล  รองผู้อำนวยการ สพม.29  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง - รุ่นใหญ่  ประจำปี 2559 

ซึ่งจะจัดอบรมให้ผู้นำระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2559  ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th