มูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดกิจกรรมในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โดยให้นักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ทั้งนี้ท่าน

ผู้อำนวยกรได้กล่าวต้อยรับและขอบคุณวิทยากร ผู้ประสานงานโครงการของมูลนิธิและให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เรียนในหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำมาซึ่งความสุขของชีวิตที่แท้จริง (กิจกรรมเมื่อวันที่ 8/9/2559) ....

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th