--วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565--
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดกิจกรรม "อาเซียนวิถีใหม่ ก้าวไกลยั่งยืน" และกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างอัตลักษณ์ "ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่งเบ็ญฯ" ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ในงานมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนมากมาย อาทิ ภาษาอาเซียน , นิทรรศการอาเซียน , การแสดงดนตรี Benchama Music Festival , ASEAN Music Contest 2022 
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th