ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th