โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ  ชาย  -หญิง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th