แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง คอมพิวเตอร์

วิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณครู กอบแก้ว ยงยุทธ  

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วในคลิกที่ตรวจคำตอบ
กกกกกกกโปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน) และบันทึกคะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึกคะแนนของนักเรียน

1. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้สมบูรณ์ที่สุด

  ก. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน
  ข. อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆทั้งที่ง่าย และซับซ้อน ์
  ค. อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ที่ทำหน้าที่ในการพิมพ์งาน สร้างตาราง และนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  ง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ในการพิมพ์งาน สร้างตาราง และนำเสนอข้อมูลได้รวดเร็ว

2. คอมพิวเตอร์ยุคใดที่ใช้วงจรรวม ( Integrated Circuit : IC)

  ก. คอมพิวเตอร์ยุคแรก
  ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง
  ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม
  ง. คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่

3. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ยุคที่ ห้า

  ก. ยูนิแวค ( UNIVAC)
  ข. ไมโครโพรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นนับแสนตัว
  ค. ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence : AI)
  ง. วงจรรวมความจุสูงมาก ( Very Large Scale Integration : VLSI)

4. หน่วยใดของ ซีพียู ( CPU) ที่ทำหน้าที่ประสานงาน และควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

  ก. หน่วยความจำ
  ข. หน่วยควบคุม    
  ค. หน่วยวิเคราะห์
  ง. หน่วยคำนวณ และตรรกะ


5.  หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่ตรงกับข้อใด

  ก. รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
  ข. รับโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
  ค. รับข้อมูล และโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผล
  ง. รับข้อมูล และโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมประมวลผล

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องเรียนเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด
  ก. มินิคอมพิวเตอร์
  ข.ไมโครคอมพิวเตอร์
  ค. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  ง. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

7. จากการศึกษาถึงพัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนคิดว่าในอนาคตจะมีลักษณะเป็นเช่นใด
  ก. ตัวเครื่องใหญ่ขึ้น หน่วยความจำสามารถจุข้อมูลมากขึ้น และราคาแพงขึ้น
  ข. ตัวเครื่องใหญ่ขึ้น หน่วยคามจำสามารถจุข้อมูลมากขึ้น และราคาถูกลง
  ค. ตัวเครื่องเล็กลง หน่วยความจำสามารถจุข้อมูลได้น้อยลง และราคาถูกลง
  ง. ตัวเครื่องเล็กลง หน่วยความจำสามารถจุข้อมูลได้มากขึ้น และราคาถูกลง

8.   หน่วยความจำใดไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถาวร เพราะเมื่อไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้กับวงจร ข้อมูลต่าง ๆ จะหายไป
  ก. หน่วยความจำแรม( RAM) ซึ่งเป็นหน่วยความจำหลัก
  ข. หน่วยความจำแรม( RAM) ซึ่งเป็นหน่วยความจำรอง  
  ค. หน่วยความจำรอม( ROM) ซึ่งเป็นหน่วยความจำหลัก
  ง. หน่วยความจำรอม( ROM) ซึ่งเป็นหน่วยความจำรอง

9. อุปกรณ์ใดบ้างเป็นอุปกรณ์รับโปรแกรม และข้อมูล

  ก. เมาส์
  ข. ลำโพง
  ค. เครื่องพิมพ์
  ง. จอภาพ


10. หน่วยใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และทางตรรกศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบค่าต่าง ๆ

  ก. หน่วยความจำหลัก
  ข. หน่วยรับข้อมูล และโปรแกรม
  ค. หน่วยประมวลผลกลาง
  ง. หน่วยคำนวณ และตรรกะ


11. หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ชนิดใดที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมเอาไว้อย่างถาวร และ สามารถนำข้อมูล มาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว
และยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

  ก. หน่วยควบคุม (Control Unit)
  ข. หน่วยความจำรอง (Secondary Unit)
  ค. หน่วยความจำหลักรอม ( Read Only Memory :ROM)
  ง. หน่วยความจำหลักแรม ( Random Access Memory)


12. คอมพิวเตอร์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพดีที่สุด

  ก. Minicomputer
  ข. Microcomputer
  ค. Supercomputer
  ง. Mainframe computer


13. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  ก. หน่วยความจำหลัก , หน่วยรับข้อมูล , หน่วยแสดงผล
  ข. หน่วยรับข้อมูล , หน่วยประมวลผลกลาง , หน่วยแสดงผล
  ค. หน่วยความจำหลัก , หน่วยประมวลผลกลาง , หน่วยความจำ

  ง. หน่วยรับข้อมูล , หน่วยควบคุม , หน่วยประมวลผลกลาง

14. หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU นั้น ประกอบด้วยหน่วยย่อยอะไรบ้าง

  ก. หน่วยความจำหลัก , หน่วยคำนวณและตรรกะ , หน่วยควบคุม
  ข. หน่วยความจำหลัก , หน่วยความจำสำรอง , หน่วยคำนวณและตรรกะ
  ค. หน่วยความจำ , หน่วยควบคุม , หน่วยแสดงผล
  ง. หน่วยความจำ , หน่วยแสดงผล , หน่วยประมวลผล


15. ข้อใดคือความหมายของ Hardware

  ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด
  ข. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด พร้อมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง