เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ปีการศึกษา 2/2562
เบ็ญจะมะมหาราช
เฉพาะ ม.1/1-9
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล ฐาน1(29 ต.ค.62 - 22 พ.ย.62) ฐาน2(26 พ.ย.62 - 20 ธ.ค.62) ฐาน3(24 ธ.ค.62 - 21 ม.ค.63) ฐาน4(24 ม.ค.63 - 18 ก.พ.63)
1 55937 เด็กชายกิตติพล ประมูลศิลป์ Go Go Japan ช่าง ดนตรีไทย กีฬาแบดมินตัน
2 55938 เด็กชายคณพศ ธุระอบ เยอรมันหรรษา คิดเลขเร็ว ซูโดกุ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ สื่อดิจิตอลน่ารู้
3 55939 เด็กชายณกร ผงผ่าน กีฬาฟุตบอล ช่าง ใกล้พิษ ไกลภัย เกมคำคม
4 55940 เด็กชายณัฐชนน วรุณธรรม ท่องแดนมังกร(จีน) เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ ดนตรีไทย ช่าง
5 55941 เด็กชายเดชดนัย ชาญอุไร เกมส์คณิตศาสตร์ ช่าง ฟิสิกส์คิดไม่ยาก กีฬาฟุตบอล
6 55942 เด็กชายธนภัทร ส่องแสง เยอรมันหรรษา เกมคำคม เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ สื่อดิจิตอลน่ารู้
7 55943 เด็กชายธนัท ปัญญาธิกุล เยอรมันหรรษา เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ ฟิสิกส์คิดไม่ยาก กีฬาฟุตบอล
8 55944 เด็กชายธรรศกฤต ชาญบัณฑิตนันท์ ดนตรีไทย คิดเลขเร็ว ซูโดกุ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ ฝรั่งเศส ชิคชิค
9 55945 เด็กชายธีรภัทร พันธุ์เลิศ เยอรมันหรรษา คิดเลขเร็ว ซูโดกุ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ สื่อดิจิตอลน่ารู้
10 55946 เด็กชายนพกร บัวกอง Go Go Japan ช่าง ดนตรีไทย กีฬาแบดมินตัน
11 55947 เด็กชายปยุต พร้อมพรชัย ท่องแดนมังกร(จีน) เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ ดนตรีไทย ช่าง
12 55948 เด็กชายพงศพัศ ไตรนทีพิทักษ์ Go Go Japan ช่าง ดนตรีไทย กีฬาแบดมินตัน
13 55949 เด็กชายวงศกร ชัยสมร กีฬาฟุตบอล ช่าง ใกล้พิษ ไกลภัย เกมคำคม
14 55950 เด็กชายวรโชติ จัตุกูล เยอรมันหรรษา เกมคำคม เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ สื่อดิจิตอลน่ารู้
15 55951 เด็กชายอชิตะ แสนทวีสุข เยอรมันหรรษา เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ ฟิสิกส์คิดไม่ยาก กีฬาฟุตบอล
16 55952 เด็กชายอัศวิน สุวรรณกูฏ ช่าง คิดเลขเร็ว ซูโดกุ เกมคำคม ฝรั่งเศส ชิคชิค
17 55953 เด็กชายอัษฎายุธ อินญาพงษ์ เยอรมันหรรษา เกมคำคม เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ สื่อดิจิตอลน่ารู้
18 55954 เด็กหญิงกชกร สมอบ้าน เยอรมันหรรษา ช่าง ดนตรีไทย กีฬาแบดมินตัน
19 55955 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ธนูทอง Go Go Japan ชีวะดีต่อใจ พืชพรรณยุกต์ 4.0 เกมส์เงินทองของมีค่า
20 55956 เด็กหญิงกวินทรา เดชขจร เกมส์คณิตศาสตร์ เยอรมันหรรษา ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น เกมคำคม
21 55957 เด็กหญิงจินตกัญญา สมพร นาฏลีลา เกมส์ฝึกสมาธิ ใกล้พิษ ไกลภัย กีฬาแบดมินตัน
22 55958 เด็กหญิงจิระภิญญา แสวงเทศ เกมคำคม ใกล้พิษ ไกลภัย กีฬาแบดมินตัน เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
23 55959 เด็กหญิงชนาพร หมายดี สื่อดิจิตอลน่ารู้ เยอรมันหรรษา สะเต็มสร้างสรรค์ เกมคำคม
24 55960 เด็กหญิงณัฐธิดา อภิรัตน์มนตรี นาฏลีลา อังกฤษพาเพลิน ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้
25 55961 เด็กหญิงณิชากร พันธง คิดเลขเร็ว ซูโดกุ เกมส์ฝึกสมาธิ กีฬาแบดมินตัน ใกล้พิษ ไกลภัย
26 55962 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงศ์เคน เกมส์คณิตศาสตร์ ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้ อังกฤษพาเพลิน
27 55963 เด็กหญิงนริสา เจริญทัศน์ เกมคำคม ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
28 55964 เด็กหญิงนวรัตน์ ทองมั่น สื่อดิจิตอลน่ารู้ เยอรมันหรรษา สะเต็มสร้างสรรค์ เรียงร้อยถ้อยคำ
29 55965 เด็กหญิงปริชญา จันทป สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมส์ฝึกสมาธิ กีฬาแบดมินตัน ใกล้พิษ ไกลภัย
30 55966 เด็กหญิงปรีดิญา นบนอบ คิดเลขเร็ว ซูโดกุ เกมส์ฝึกสมาธิ กีฬาแบดมินตัน ใกล้พิษ ไกลภัย
31 55967 เด็กหญิงปวริศา ฉัตรวิไล สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมส์ฝึกสมาธิ กีฬาแบดมินตัน ใกล้พิษ ไกลภัย
32 55968 เด็กหญิงปาณิสรา รักษาสัตย์ กีฬาแบดมินตัน Go Go Japan สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมส์คณิตศาสตร์
33 55969 เด็กหญิงปิยธิดา แสนโกสิก เกมส์คณิตศาสตร์ ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้ อังกฤษพาเพลิน
34 55970 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เล็กสุทธิ์ นาฏลีลา อังกฤษพาเพลิน ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้
35 55971 เด็กหญิงพิมพ์นิภา ผดุงเวียง เกมส์คณิตศาสตร์ เยอรมันหรรษา ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น เกมคำคม
36 55972 เด็กหญิงภัทรธารดา องค์สถาพร กีฬาแบดมินตัน Go Go Japan ภาษาพาเพลิน เกมส์คณิตศาสตร์
37 55973 เด็กหญิงมงคลรัตน์ เกาะสมบัติ นาฏลีลา อังกฤษพาเพลิน ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้
38 55974 เด็กหญิงรชญา ฐิตเรวุฒิ คิดเลขเร็ว ซูโดกุ เกมส์ฝึกสมาธิ กีฬาแบดมินตัน ใกล้พิษ ไกลภัย
39 55975 เด็กหญิงรนิษฐา อาจนาฝาย คิดเลขเร็ว ซูโดกุ ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้ อังกฤษพาเพลิน
40 55976 เด็กหญิงวชิรญา สัพสาร กีฬาแบดมินตัน Go Go Japan สื่อดิจิตอลน่ารู้ เกมส์คณิตศาสตร์
41 55977 เด็กหญิงวริศรา ชาญจิตร นาฏลีลา เกมส์ฝึกสมาธิ ใกล้พิษ ไกลภัย กีฬาแบดมินตัน
42 55978 เด็กหญิงวิภาวนี บัวสาย คิดเลขเร็ว ซูโดกุ เกมส์ฝึกสมาธิ กีฬาแบดมินตัน ใกล้พิษ ไกลภัย
43 55979 เด็กหญิงวิรัลพัชร ชัยพิธิพัฒน์ เกมส์คณิตศาสตร์ ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้ อังกฤษพาเพลิน
44 55980 เด็กหญิงอักษราภัค ศรีโนนซี เกมส์คณิตศาสตร์ ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้ อังกฤษพาเพลิน
45 55981 เด็กหญิงอิมญา ผิวพรรณ เกมส์คณิตศาสตร์ ใกล้พิษ ไกลภัย สื่อดิจิตอลน่ารู้ อังกฤษพาเพลิน