โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ AP และ EP และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ EEP, วคทส และ FLAP