อนุมัติผลการแก้ไขผลการเรียน(0,ร,มส,มผ)
ปีการศึกษา 1/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ต.ค.2564

 

พิมพ์ใบคำร้องขอแก้ตัว(0,ร,มส,มผ)

ไม่เกิน 10 วิชาต่อครั้ง

 

 
ปรับปรุงข้อมูล ณ 16 ม.ค. 2565, 10:54 น.