อนุมัติผลการแก้ไขผลการเรียน(0,ร,มส,มผ)
ปีการศึกษา 2/2563 (กรณีพิเศษ) วันที่ 19 เม.ย. 2564

 

พิมพ์ใบคำร้องขอแก้ตัว(0,ร,มส,มผ)

ไม่เกิน 10 วิชาต่อครั้ง

 

 
ปรับปรุงข้อมูล ณ 17 เม.ย. 2564, 21:04 น.