อนุมัติผลการแก้ไขผลการเรียน(0,ร,มส,มผ)
ปีการศึกษา 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ส.ค.2564

 

พิมพ์ใบคำร้องขอแก้ตัว(0,ร,มส,มผ)

ไม่เกิน 10 วิชาต่อครั้ง

 

 
ปรับปรุงข้อมูล ณ 30 ก.ค. 2564, 17:55 น.