เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมชุมนุม   ปีการศึกษา 2/2562
เบ็ญจะมะมหาราช
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล ชุมนุม ครูประจำชุมนุม ห้องเรียน
1 55937 เด็กชาย กิตติพล ประมูลศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น น.ส.กุลณัฐฐา ศรีโชค
2 55938 เด็กชาย คณพศ ธุระอบ Drama นางวรวรรณ คุ้มบุญ
3 55939 เด็กชาย ณกร ผงผ่าน ฟุตบอล นายอุทัย บุญขจร สนามฟุตบอล
4 55940 เด็กชาย ณัฐชนน วรุณธรรม โยธวาฑิต นายสมปอง สาระ อาคารดนตรีสากล
5 55941 เด็กชาย เดชดนัย ชาญอุไร YC นายทองชัย กอแก้ว แนะแนว
6 55942 เด็กชาย ธนภัทร ส่องแสง สนุกคิดสนุกโค้ดกับคิดไบรท์ นายสรรเพชญ ทุนมาก คอม3
7 55943 เด็กชาย ธนัท ปัญญาธิกุล ฟุตบอล นายอุทัย บุญขจร สนามฟุตบอล
8 55944 เด็กชาย ธรรศกฤต ชาญบัณฑิตนันท์ โยธวาฑิต นายสมปอง สาระ อาคารดนตรีสากล
9 55945 เด็กชาย ธีรภัทร พันธุ์เลิศ โยธวาฑิต นายสมปอง สาระ อาคารดนตรีสากล
10 55946 เด็กชาย นพกร บัวกอง ภาษาญี่ปุ่น น.ส.กุลณัฐฐา ศรีโชค
11 55947 เด็กชาย ปยุต พร้อมพรชัย ฟุตบอล นายอุทัย บุญขจร สนามฟุตบอล
12 55948 เด็กชาย พงศพัศ ไตรนทีพิทักษ์ รักษ์ต้นไม้ นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากร ห้อง 136
13 55949 เด็กชาย วงศกร ชัยสมร ฟุตบอล นายอุทัย บุญขจร สนามฟุตบอล
14 55950 เด็กชาย วรโชติ จัตุกูล วิทยาศาสตร์ นายสมพร บุญสุข จักรพงษ์,มหาราช
15 55951 เด็กชาย อชิตะ แสนทวีสุข YC นายทองชัย กอแก้ว แนะแนว
16 55952 เด็กชาย อัศวิน สุวรรณกูฏ รักษ์ต้นไม้ นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากร ห้อง 136
17 55953 เด็กชาย อัษฎายุธ อินญาพงษ์ ฟุตบอล นายอุทัย บุญขจร สนามฟุตบอล
18 55954 เด็กหญิง กชกร สมอบ้าน ชวนกันมาอ่าน น.ส.วาสนา ตังคโณบล คหกรรม 4
19 55955 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ธนูทอง สวนพฤกษศาสตร์ นายอรรณพ ตัญญู กษ.1,3,4,5
20 55956 เด็กหญิง กวินทรา เดชขจร English for fun นายกริช โมฬีพันธ์ ห้อง 213
21 55957 เด็กหญิง จินตกัญญา สมพร นาฎศิลป์ นางวรรณพร สิงคิบุตร ศ.2
22 55958 เด็กหญิง จิระภิญญา แสวงเทศ แบดมินตัน นางสินีนาฏ อำพัน ข้างศูนย์กีฬา
23 55959 เด็กหญิง ชนาพร หมายดี คณิตศาสตร์ นางวัลลภา บุญวิเศษ อาคารสิรินธร ชั้น 2,3
24 55960 เด็กหญิง ณัฐธิดา อภิรัตน์มนตรี ปักผ้าครอสติช นางธันยากร นามวงศ์ ชั้น 2 ตึกมหาราช
25 55961 เด็กหญิง ณิชากร พันธง Cover dance นางมณีวรรณ คุณะโคตร ลานบัณฑิต
26 55962 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ วงศ์เคน แบดมินตัน นางสินีนาฏ อำพัน ข้างศูนย์กีฬา
27 55963 เด็กหญิง นริสา เจริญทัศน์ ดนตรีไทย นางรุจีวรรณ อาจกมล ศ.3
28 55964 เด็กหญิง นวรัตน์ ทองมั่น English for fun นายกริช โมฬีพันธ์ ห้อง 213
29 55965 เด็กหญิง ปริชญา จันทป สวนพฤกษศาสตร์ นายอรรณพ ตัญญู กษ.1,3,4,5
30 55966 เด็กหญิง ปรีดิญา นบนอบ Cover dance นางมณีวรรณ คุณะโคตร ลานบัณฑิต
31 55967 เด็กหญิง ปวริศา ฉัตรวิไล คณิตศาสตร์ นางวัลลภา บุญวิเศษ อาคารสิรินธร ชั้น 2,3
32 55968 เด็กหญิง ปาณิสรา รักษาสัตย์ แบดมินตัน นางสินีนาฏ อำพัน ข้างศูนย์กีฬา
33 55969 เด็กหญิง ปิยธิดา แสนโกสิก คณิตศาสตร์ นางวัลลภา บุญวิเศษ อาคารสิรินธร ชั้น 2,3
34 55970 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เล็กสุทธิ์ นาฎศิลป์ นางวรรณพร สิงคิบุตร ศ.2
35 55971 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ผดุงเวียง Pure Cross Word นายสมเกียรติ ดวงสินธุ์ ห้อง 222
36 55972 เด็กหญิง ภัทรธารดา องค์สถาพร Cover dance นางมณีวรรณ คุณะโคตร ลานบัณฑิต
37 55973 เด็กหญิง มงคลรัตน์ เกาะสมบัติ สวนพฤกษศาสตร์ นายอรรณพ ตัญญู กษ.1,3,4,5
38 55974 เด็กหญิง รชญา ฐิตเรวุฒิ ปักผ้าครอสติช นางธันยากร นามวงศ์ ชั้น 2 ตึกมหาราช
39 55975 เด็กหญิง รนิษฐา อาจนาฝาย แบดมินตัน นางสินีนาฏ อำพัน ข้างศูนย์กีฬา
40 55976 เด็กหญิง วชิรญา สัพสาร นาฎศิลป์ นางวรรณพร สิงคิบุตร ศ.2
41 55977 เด็กหญิง วริศรา ชาญจิตร นาฎศิลป์ นางวรรณพร สิงคิบุตร ศ.2
42 55978 เด็กหญิง วิภาวนี บัวสาย คณิตศาสตร์ นางวัลลภา บุญวิเศษ อาคารสิรินธร ชั้น 2,3
43 55979 เด็กหญิง วิรัลพัชร ชัยพิธิพัฒน์ บาสเกตบอล(หญิง) นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
44 55980 เด็กหญิง อักษราภัค ศรีโนนซี บาสเกตบอล(หญิง) นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
45 55981 เด็กหญิง อิมญา ผิวพรรณ บาสเกตบอล(หญิง) นายพยุงศักดิ์ สุพรหม