วิชาเพิ่มเติม ม.ปลาย (ม.4/8-16)
ปีการศึกษา 2562-2563
เรียนต่อเนื่อง 4 ภาคเรียน

ม.4/8

เลขที่ ID ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม
1 53788 นายจิรายุส บุญยืด ภาษาสเปน
2 53927 นายธนกร จันทร์อร่าม ภาษาฝรั่งเศส
3 53935 นายพีรบูรณ์ โควิบูลย์ชัย ภาษาฝรั่งเศส
4 53938 นายศักรินทร์ วันทาวงษ์ ภาษาญี่ปุ่น
5 53969 นายชานนท์ ปัสสามั่น คณิตศาสตร์
6 54017 นายธนชัย เรืองภาสกร คณิตศาสตร์
7 54024 เด็กชายศิระณัฐ ฉวีรักษ์ ภาษาจีน
8 54107 นายธนาธิป ทองมงคล ภาษาฝรั่งเศส
9 54114 นายวรสฤษฎิ์ ทับทอง คอมพิวเตอร์
10 54153 นายชิษณุพงศ์ ทองคำ คณิตศาสตร์
11 54158 นายพัชระพงศ์ วรรณภักดี ภาษาญี่ปุ่น
12 54163 นายอธิศ ตลับทอง ภาษาสเปน
13 54339 นายเบนจามิน เชื้อชม คอมพิวเตอร์
14 55894 นายทักษิณ ไพสาทย์ ภาษาฝรั่งเศส
15 56579 นายต้นตระกูล กุลวงษ์ ภาษาฝรั่งเศส
16 56580 นายนราวิชญ์ ไวยศรีแสง คอมพิวเตอร์
17 56581 นายวรปรัชญ์ อุทสาร คณิตศาสตร์
18 56582 นายอธิป สินทองน้อย คอมพิวเตอร์
19 53804 นางสาวกนกกร ทีอุทิศ ภาษาสเปน
20 53811 นางสาวธารกวีร์ ก้อนทอง ภาษาจีน
21 53824 นางสาวภูริดา วงษ์สายตา ภาษาสเปน
22 53825 นางสาวเมธาพร ขจรพงศ์ ภาษาเยอรมัน
23 53865 นางสาวพิชญ์สินี บุญยรัตพันธุ์ คณิตศาสตร์
24 53870 นางสาววิมลเรขา สังข์สกุล คณิตศาสตร์
25 53874 นางสาวอรกัญญา ชินนะเกตุ ภาษาญี่ปุ่น
26 53960 นางสาววิระยา จันทร์เรือง ภาษาสเปน
27 53991 นางสาวชุติกาญจน์ ดวงแก้ว ภาษาสเปน
28 54031 นางสาวจุธารพัฒน์ ฆารวิพัฒน์ ภาษาเยอรมัน
29 54037 นางสาวณัฐวิภา รัตนพันธ์ ภาษาเยอรมัน
30 54054 นางสาวอนัญพร วงค์หนายโกด ภาษาเยอรมัน
31 54093 นางสาวสิริวดี ธานี ภาษาจีน
32 54095 นางสาวสุพรรษา คามดา ภาษาเยอรมัน
33 54125 นางสาวเบญญทิพย์ วงศ์กาศ ภาษาจีน
34 54137 นางสาววารินรัตน์ สายพันธ์ ภาษาฝรั่งเศส
35 54168 นางสาวชนกานต์ ประจิตร ภาษาญี่ปุ่น
36 54330 นางสาวสุพิชญา ขุนจิตรงาม ภาษาจีน
37 54331 นางสาวหทัยรัตน์ กาลพันธา ภาษาจีน
38 56583 นางสาวกนกพร โล่ห์คำ ภาษาจีน
39 56584 นางสาวอเมรินทร์ญา บุญครุฑ คอมพิวเตอร์
40 56585 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์ขาว คณิตศาสตร์
41 56586 นางสาวพรบุญ ถึงแสง คอมพิวเตอร์
42 56587 นางสาวปารณีย์ โรจนศักดิ์โสธร คอมพิวเตอร์
43 56588 นางสาวมนัสนันท์ สุธรรมวิจิตร ภาษาญี่ปุ่น
44 56590 นางสาวเขมิสรา อมรสิน ภาษาจีน
45 56591 นางสาวปอฝ้าย รักดี คอมพิวเตอร์